I et borettslag (BRL) er det andelseierne ( de som er beboere med leierett - ikke framleietakere) som bestemmer, på generalforsamling eller indirekte ved at den daglige driften av borettslaget utføres av et styre som er valgt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

Som normalt er det generalforsamlingen som er BRLs øverste myndighet. Alle skal avholde generalforsamling hvert år og denne skal avholdes innen utløpet av kalenderårets første halvår (innen 30. juni). Det er styret ved styreleder i borettslaget som innkaller til generalforsamling. Fristen for innkalling er minimum 8 dager før avholdelse av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fatte avgjørelser i hvilken som helst sak. Det eneste kravet er at saken er nevnt i innkallingen. For saker som krever 2/3-dels flertall, må hovedinnholdet ha vært nevnt i innkallingen. Generalforsamlingen må imidlertid følge lover, forskrifter og borettslagets vedtekter og husordensregler. Også bindende avtaler som tidligere er inngått av borettslaget, må respekteres av generalforsamlingen.

På generalforsamlingen legges det frem årsregnskap og årsberetning, og det skal foretas valg. Disse sakene skal alltid behandles på generalforsamling, selv om de ikke er nevnt i innkallingen. Det er generalforsamlingen som bestemmer hvem som skal sitte i styret og medlemmer til styret velges vanligvis blant andelseierne. Hver andelseier har én stemme i avstemminger, men har man ikke anledning til selv å møte, kan man benytte fullmakt. Det er maksimalt to stemmer per person: én som andelseier og evt. én som fullmektig.

Hvilke vedtak kan fattes av generalforsamlingen?pexels-photo-87223

Noen vedtak er så viktige at styret ikke kan fatte dem uten at generalforsamlingen samtykker. Dette gjelder ombygging, påbygging eller andre vesentlige endringer av bebyggelsen eller tomten. Dersom styret er av den oppfatning at slike tiltak bør iverksettes, må det ha generalforsamlingens samtykke. Det kreves 2/3-dels flertall for slike vedtak. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Reglene er de samme som for vanlig generalforsamling, med unntak av innkallingsfristen, som er minimum 3 dager før. 

Styret

Alle borettslag skal ha et styre, og styret skal ha en styreleder og minst 4 andre medlemmer. Styret er det utøvende organ og er ansvarlig for den daglige driften i borettslaget.

Oppmøte til generalforsamling

Det er viktig å være klar over som andelseier, at antallet som møter til generalforsamling ikke er av betydning. Dette betyr at et mindretall av borettslagets beboere kan bestemme over flertallet, dersom ikke flertallet møter. Det oppfordres alltid at så mange som mulig møter selv eller sender en fullmakt. Dette er viktig for hvordan demokratiet skal fungere på best mulig måte.

 

Bilde av en person som skriver på papir.